بخش اول: ارائه و معرفی گروه/واحدهای فناور، استارت آپ ها، شرکت های نوپا، صنایع خلاق و دانش بنیان حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری؛
بخش دوم: آموزش و معرفی روندها و فناوری های نوین جهانی و مؤثر در کسب و کار با محوریت فناوری هایی نظیر:

 • Block chain
 • I.O.T Internet of Things
 • A.I Artificial Intelligence
 • Big Data

بخش سوم: گفت و گو و پرسش از مسئولین حوزه ها و بخش های مرتبط با فعالیت گروه/واحدهای فناور، استارت آپ ها، شرکت های نوپا، صنایع خلاق و دانش بنیان از جمله:

 • سازمان میراث فرهنگی و گردشگری؛
 • پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری؛
 • معاونت علمی و فناوری نهاد ریاست جمهوری؛
 • اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی؛
 • مرکز توسعه تجارت الکترونیکی؛

بخش چهارم: محور خدمات؛

 • مشاوره در خصوص سرمایه گذاری خطر پذیر؛
 • مشاوره در خصوص شرکت های صنایع خلاق و دانش بنیان؛
 • مشاوره در حوزه کسب و کار؛